SHABBAT SHUVAH-
Friday, September 14
6:30 p.m. Kabbalat Shabbat