Saturday, September 15
9:30 a.m. Shabbat Shuvah Service

10:30 a.m. Torah Study -